Direcció

Organització cicles i etapes

El nostre és un model model organitzatiu i pedagògic que garanteix la coherència i la continuïtat educativa i formativa de tot l'alumnat d'acord amb els seus interessos i potencialitats al llarg de totes les etapes de l’ensenyament obligatori, orientat a l’adquisició de les competències bàsiques, l’enfortiment dels aprenentatges i el desenvolupament personal de tot l’alumnat mitjançant l’acció orientadora compartida de tot l’equip docent.

L’organització dels cicles i les etapes és la seguent:
 • Infantil: dos cursos (P3 i P4). Descobriment i adaptació dels infants a l’entorn escolar i a les pautes bàsiques de convivència, relació social, llenguatge i comunicació.
 • Cicle Inicial: tres cursos (P5, i 1r i 2n de primària). Es manté la coherència amb l'educació infantil.
 • Cicle mitjà: tres cursos (3r, 4t i 5è de primària). Consolidació del treball per competències.
 • Cicle superior: tres cursos (6è de primària, i 1r i 2n d'ESO). Es manté la coherència amb l'educació primària.
 • ESO: dos cursos (3r d'ESO i 4t d'ESO, organitzat en dos itineraris de doble opció aplicada i acadèmica). Consolidació del procés d'adquisició de les competències bàsiques de l'ensenyament obligatori i anticipació de procediments i continguts del Batxillerat.

Educació Infantil

Comprèn sis cursos, de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles educatius de tres cursos acadèmics cadascun, que s'anomenen Llar d'Infants (de 0 a 3 anys) i Parvulari (de 3 a 6 anys), respectivament.

El fet de preveure dos cicles no suposa un trencament. El desenvolupament del infant es fa sempre seguint una línia de continuïtat, encara que cada cicle suposi canvis qualitatius respecte al cicle anterior.

Aquesta etapa té com a finalitat:

 • Proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal.
 • La possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació.
 • L'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

En aquesta etapa, a més, s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

El Casal organitza totes les activitats d'aquesta etapa tenint en compte que tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent.

Àrees

 • Descoberta d'un mateix
 • Descoberta de l'entorn natural i social
 • Intercomunicació i llenguatges (verbal -català, castellà i anglès-, matemàtic, musical, plàstic i tecnològic)

La Llar d'Infants i el Parvulari de El Casal tenen en comú tots aquells factors que intervenen en l'educació dels més petits. Considerem aquesta l'etapa més important en la vida dels escolar, aquella on el procés d'evolució és més incipient i acusat, doncs és durant els sis o set primers anys de vida que es construeixen les estructures neuropsíquiques elementals, s'organitzen els contactes amb el món i es basteix la noció de la pròpia identitat, l'adquisició de les primeres nocions i informacions, i les primeres formes de participació social.

La Llar d'Infants i el Parvulari de El Casal els considerem com a components d'una sola etapa educativa; no obstant, encara que estan units per un mateix fil conductor, tenen uns trets diferencials.

Així, la Llar d'Infants El Casalet defineix un entorn amb unes característiques més comunes amb el marc familiar, amb més flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, adequant-se sovint a les necessitats de la família a la qual serveix, amb una relació intensa amb els pares i les mares. D'altra banda, la Llar d'Infants El Casalet és una institució diferenciada amb organització i espais propis dins del projecte educatiu de El Casal.

El Parvulari de El Casal comporta uns canvis respecte a la Llar d'Infants; els grups d'alumnes són més nombrosos i forma part d'una comunitat educativa més àmplia, el Col·legi El Casal, a la qual es vincula de forma coherent. No obstant, manté la seva funció de suport i cooperació amb la família i introdueix aspectes formatius com l'ensenyament trilingüe, l'aprenentatge de la lectoescriptura o l'ús de les tecnologies aplicades a l'ensenyament.

Educació Primària

L'etapa de l'educació primària s'inicia, amb caràcter general, l'any natural que es compleixen els 6 anys.

Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursen entre els 6 i els 12 anys.L'educació primària s'organitza en 3 cicles de 2 cursos cadascun: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin:

 • Assegurar el seu desenvolupament personal i social.
 • Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió oral, a la lectura i a l'escriptura en català, castellà i en anglès; també les relatives al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe.
 • Desenvolupar la competència d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d'arribar a acords quan sigui necessari.
 • Desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i estudi.
 • Expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat.
 • Conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i de les activitats internes i externes de la nostra comunitat educativa.

Competències bàsiques
El currículum de l’educació primària inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals. Les competències comunicatives:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural

Les competències metodològiques

 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Àrees de coneixement de l'educació primària i assignació horària

 • Llengua i literatura catalana i castellana: 1.085 hores
  • Llengua i literatura catalana: 420 hores
  • Llengua i literatura castellana: 420 hores
  • Estructures lingüístiques comunes: 245 hores
 • Llengua estrangera (anglès): 420 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 630 hores
 • Educació artística: 525 hores
 • Educació física: 385 hores
 • Matemàtiques: 665 hores
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
 • Religió (voluntària): 315 hores
 • Esbarjo: 525 hores

De les 5250 hores totals lectives de l'etapa, les 665 hores restants es destinen a completar l’organització del currículum mitjançant, entre d'altres, l'atenció a la diversitat de l'alumnat, l'organització d'agrupaments flexibles, el reforç educatiu i l'ampliació horària de les àrees.

Horaris mínims per cicles

Cicle inicial

 • Llengua i literatura catalana: 140 hores
 • Llengua i literatura castellana: 140 hores
 • Estructures lingüístiques comunes: 105 hores
 • Llengua estrangera: 70 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
 • Educació artística: 70 hores
 • Educació física: 105 hores
 • Matemàtiques: 175 hores
 • Religió (voluntària): 105 hores

Cicle mitjà

 • Llengua i literatura catalana: 140 hores
 • Llengua i literatura castellana: 140 hores
 • Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
 • Llengua estrangera: 105 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 175 hores
 • Educació artística: 105 hores
 • Educació física: 70 hores
 • Matemàtiques: 175 hores
 • Religió (voluntària): 105 hores

Cicle superior

 • Llengua i literatura catalana: 140 hores
 • Llengua i literatura castellana: 140 hores
 • Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
 • Llengua estrangera: 140 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
 • Educació artística: 70 hores
 • Educació física: 70 hores
 • Matemàtiques: 175 hores
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
 • Religió (voluntària): 105 hores

En l'àrea de llengües estrangeres, l'alumnat inicia l'aprenentatge de l’anglès en el segon cicle d’Educació Infantil. El centre ofereix una segona llengua estrangera (francès) al cicle superior de l'educació primària.

Avaluació

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és contínua i global, de manera que es tenen en compte especialment el progrés de l’alumnat en el conjunt de les àrees del currículum.

Normativa

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

L'ESO s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti:

 • Assegurar un desenvolupament personal sòlid.
 • Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
 • Contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i de les activitats internes i externes de la nostra comunitat educativa.

Competències bàsiques
El currículum de l’ESO inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals. Les competències comunicatives:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural

Les competències metodològiques

 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Organització dels ensenyaments

Les matèries dels cursos 1r, 2n i 3r d’ESO i la seva assignació horària és la següent:

 • Ciències de la naturalesa* : 350 hores
 • Ciències socials, geografia i història*: 315 hores
 • Educació física*: 210 hores
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
 • Educació visual i plàstica: 140 hores
 • Llengua catalana i literatura*: 315 hores
 • Llengua castellana i literatura *: 315 hores
 • Llengua estrangera*: 315 hores
 • Matemàtiques*: 315 hores
 • Música: 140 hores
 • Tecnologies: 210 hores
 • Tutoria: 105 hores
 • Religió (voluntària): 149 hores
 • Matèries optatives: 245 hores

* Aquestes matèries, les fan tots els alumnes en cada un d'aquests tres primers cursos.

El centre proposa i organitza matèries optatives en els tres primers cursos, on s’inclou una segona llengua estrangera (francès) i la cultura clàssica.

Treball de síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d’aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha de integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

Es fa un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació te la consideració d'una matèria optativa.

Tots els alumnes de 4t curs d’ESO cursen les matèries següents:

 • Ciències socials, geografia i història: 105 hores
 • Educació ètica cívica: 35 hores
 • Educació física: 70 hores
 • Llengua catalana i literatura: 105 hores
 • Llengua castellana i literatura: 105 hores
 • Matemàtiques: 105 hores
 • Llengua estrangera: 105 hores
 • Tutoria: 35 hores
 • Religió (voluntària): 35 hores

A més, cada alumne/a cursa 3 matèries optatives específiques d'entre les següents:

 • Biologia i geologia: 105 hores
 • Física i química: 105 hores
 • Llatí: 105 hores
 • Tecnologia: 105 hores

Assignacions horàries de les diferents matèries

Cursos de primer a tercer. Mitjana setmanal

 • Llengua catalana i literatura: 3 hores a cada curs
 • Llengua castellana i literatura: 3 hores a cada curs
 • Llengua estrangera: 3 hores a cada curs
 • Matemàtiques: 3 hores a cada curs
 • Ciències de la naturalesa: 3 hores a 1r i 2n, i 4 hores a 3r
 • Ciències socials, geografia i història: 3 hores a cada curs
 • Educació física: 2 hores a cada curs
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 1 hora a 3r
 • Educació visual i plàstica: 3 hores a 2n i 1 hora a 3r
 • Música: 3 hores a 1r i 1 hora a 3r
 • Tecnologies: 2 hores a cada curs
 • Tutoria: 1 hora a cada curs
 • Matèries optatives: 2 hores a 1r, 3 hores a 2n i 2 hores a 3r
 • Total setmanal: 30 hores a cada curs

Quart curs. Mitjana setmanal

 • Llengua catalana i literatura: 3 hores
 • Llengua castellana i literatura: 3 hores
 • Llengua estrangera (anglès): 3 hores
 • Matemàtiques: 3 hores
 • Ciències socials, geografia i història: 3 hores
 • Educació física: 2 hores
 • Educació ètica cívica: 1 hora
 • Projecte de recerca: 1 hora
 • Tutoria: 1 hora a cada curs
 • Matèries específiques: 9 hores
 • Total setmanal: 30 hores

Projecte de recerca

En el 4t curs l'alumnat porta a terme un projecte de recerca en equip. A aquest projecte està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. El projecte de recerca te la consideració d'una matèria optativa.

Avaluació

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat d’ ESO és contínua i diferenciada segons les matèries. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obté el títol de graduat d'educació secundària obligatòria.

Criteris per a la promoció de curs i l’avaluació a l’ESO

Avaluació final
Cada curs, la junta d’avaluació decidirà sobre la promoció de l’alumnat, tenint en compte:

 • L’evolució general de l’alumne en relació amb els objectius del curs.
 • L’avaluació contínua.
 • L’avaluació de la seva participació al crèdit de síntesi.

La junta, valorant l’aprofitament de l’alumne o l’alumna, podrà qualificar de nou alguna de les àrees, amb l’acord de 2/3 del professorat implicat. Si es canvia la qualificació, s’ha de fer constar la nova nota amb un asterisc a les actes.

Prova extraordinària
Els alumnes tindran la possibilitat de fer una prova extraordinària de les àrees no superades:

 • Es duran a terme abans del 26 de juny. Es reunirà la junta d’avaluació no més tard del 28 de juny.
 • Entre l’avaluació final i l’extraordinària cal fer algun tipus d’activitat de recuperació.

Promoció de curs
Promocionen:

 • Els alumnes amb totes les qualificacions positives.
 • Els alumnes amb dues àrees no superades, sempre que no siguin: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. No s’inclouen els CV ni el CS (no compten com a assignatura, sinó que compten a cada àrea).
 • Caldrà dissenyar activitats de recuperació per al curs següent per a aquells alumnes que promocionin amb alguna àrea no superada.

Programes de diversificació curricular

El centre organitzarà programes flexibles d diversificació curricular des del tercer curs d'educació secundària obligatòria, els quals tindran una durada d'un o dos cursos escolars.

Normativa

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Elements distintius del nostre projecte educatiu

El projecte educatiu del col·legi El casal es distingeix per 5 projectes pedagògics propis: el Projecte d’aprenentatge Lectoescriptor i d’animació a la lectura (GREPI), el Projecte de desenvolupament de la intel·ligència Matemàtica (DIEM), el Projecte Natura, el Projecte d’aprenentatge Digital (PLEITIC) i el Projecte d’aprenentatge Internacional.

Amb aquests projectes desenvolupem coneixements, habilitats i competències claus que defineixen el nostre alumnat i els impulsen a:
 • Pensar utilitzant les eines matemàtiques
 • Ser creatiu amb el domini dels recursos digitals
 • Ser globals multilingües i multiculturals
 • Tenir cura de la natura i del benestar propi i dels altres
 • Llegir i gaudir-ne al llarg de la vida

Projecte d’aprenentatge Lectoescriptor i d’animació a la lectura  (GREPI)

Al col·legi El Casal sabem que un bon aprenentatge de la lectoescriptura és un factor clau per a l’èxit en l’assoliment dels aprenentatges posteriors. El nostre mètode, anomenat GREPI, neix l’any 1988 i es basa en el desenvolupament de la consciència fonològica mitjançant materials específics que estimulen la observació, l’exploració i la construcció del llenguatge oral, facilitant l’assoliment de competències que acceleren el domini lectoescriptor.

El GREPI es basa en la teoria psicolingüística que demostra que un bon desenvolupament de la consciència fonològica (l’aptitud per entendre i manipular els segments que formen el nostre llenguatge oral: fonemes, lletres, síl·labes i paraules) . possibilita i facilita l’assoliment i maduració del procés lector.  Amb les activitats del GREPI juguem amb els sons per tal de facilitar l’assoliment de la competència lectora i el seu desenvolupament posterior a tots els infants. Són tasques basades en suports visuals, auditius, gestuals i gràfics que es complementen amb la realització, en una fase posterior, d’activitats d’identificació, de discriminació, d’associació, de segmentació, de supressió i/o de manipulació de cada fonema, lletra i síl·laba de les paraules que conformen el llenguatge.  Amb les activitats del GREPI, i al ritme de cadascú, els infants van adquirint la consciència dels fonemes per sentir-se més segurs, més motivats i més àgils en el seu procés d’ aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, que serà la base per aprendre i desenvolupar capacitats al llarg de tota la vida.
A primària, a partir de la consciència fonològica treballada a infantil, s’introdueix La casa de les lletres, un joc presentat en unes safates ordenades com les d’un teclat d’ordinador, amb lletres que l’infant pot agafar i col·locar en la seva part inferior de manera autònoma per tal de confegir paraules (el seu nom, buscar paraules amagades dins d’una paraula donada, frases...). 

Amb la Casa de les lletres, allò que prèviament s’ha treballat oralment a infantil (paraules que comencen o acaben amb un so, paraules curtes i llargues, paraules amagades...), acaba tenint una correspondència en el seu format escrit, facilitant alhora el pas de la lletra de pal (majúscula) a la lletra lligada.

A més, des de P3 es fa un treball de grafomotricitat, pas previ a l’escriptura, amb materials manipulatius (sorra, serradures, pintures...) i també amb dispositius digitals (IPads). Fins i tot se surt al bosc i, dins el Projecte Natura, es porten a terme algunes sessions de lectoescriptura dins l’entorn natural.

El GREPI i la seva continuïtat amb la Casa de les lletres es complementa, al llarg de l’etapa de primària, amb altres activitats que afavoreixen l’aprenentatge de la llengua i el gust per la lectura, com:

 • L’hora del conte. A infantil son els pares els que venen a explicar un conte i a cicle inicial es destina un espai per tal de gaudir de la lectura d’un adult perquè posteriorment cada infant gaudeixi de la seva lectura individual.
 • Els amics lectors on els alumnes de P5 i de 2n de primària llegeixen junts. Els alumnes de 2n reafirmen la seva confiança i la seva actitud davant la lectura els serveix de model per als més petits que tot just comencen a llegir, per a despertar el seu interès i gust per la lectura.
 • Legiland és una plataforma digital que promou el gust per la lectura. Els alumnes tenen a la seva disposició un ampli catàleg de lectures que troben en un carro mòbil amb llibres etiquetats en funció de la seva dificultat, permetent que cada alumne, sigui del curs que sigui, pugui llegir segons el seu nivell i interès. A mesura que l’alumne llegeix, respon uns qüestionaris de comprensió lectora a l’iPad, amb avatars, punts i crèdits que es bescanvien per premis. Per la seva banda, el mestre fa un seguiment continu monitoritzat a la plataforma i certifica la lectura lliure de cada alumne amb un informe a final de curs amb els resultats obtinguts per què els pares també facin un seguiment des de casa.

Peu de foto - Un espai al passadís destinat a
Legiland ens endinsa en un ambient d’atracció, curiositat i de motivació cap a la lectura a l’escola.

L’experiència del nostre projecte d’animació lectora des de P3 i al llarg de tota l’educació primària és extraordinària pel que fa a la participació de l’alumnat i a l’acollida de les famílies. Gaudim d’un ambient lector a les aules sense precedents, que ens porta a una millora permanent en els índexs de comprensió lectora. Podem dir que els alumnes del col·legi El Casal llegeixen per plaer i estimen la lectura.
TRIVIUM és un projecte dissenyat per a adquirir el domini lingüístic i l’assoliment de les competències referents a la lectura (comprensió, interpretació, abstracció) i a l’escriptura (coherència, cohesió i correcció textual) en totes les llengües de l’escola a l’inici de l’etapa secundària obligatòria. TRIVIUM és la continuïtat del projecte lectoescriptor de Primària per consolidar un nivell òptim d’expressió oral i escrita mitjançant tallers d’escriptura i de lectura tant d’obres literàries (des de llibres clàssics fins a relats breus, poesia, articles, assajos…) com audiovisuals o artístiques. Paral·lelament es treballen aspectes com la cerca efectiva d’informació, la construcció del pensament o el debat d’idees.
Peu de foto - La paraula llatina TRIVIUM fa referència als tres camins que sustenten el procés d’aprenentatge: l’habilitat de comprendre els fets a través de la gramàtica, l’habilitat de raonar a través de la lògica i l’habilitat d’expressar a través de la retòrica.

Cultura Total és el projecte pedagògic global del col·legi El Casal a l’entorn de les Humanitats. Consisteix en l’adequació del model dels Estudis Culturals a l’ESO des d’una aproximació plural i interdisciplinària a les Humanitats i als fenòmens culturals. Cultura Total va molt més enllà de l’estudi de la llengua i de la literatura, establint vincles entre diferents disciplines -com la sociologia, l’antropologia, la psicologia, l’etnografia, la història i la filosofia - i la creació de referencialitats per a l’abordatge de l’estudi i la comprensió del fet literari. Treballem la literatura i també el cinema, el teatre, la pintura, el viatge, i la participació i assistència a espectacles culturals.
Cultura Total és el projecte pedagògic global del col·legi El Casal a l’entorn de les Humanitats. Consisteix en l’adequació del model dels Estudis Culturals a l’ESO des d’una aproximació plural i interdisciplinària a les Humanitats i als fenòmens culturals. Cultura Total va molt més enllà de l’estudi de la llengua i de la literatura, establint vincles entre diferents disciplines -com la sociologia, l’antropologia, la psicologia, l’etnografia, la història i la filosofia - i la creació de referencialitats per a l’abordatge de l’estudi i la comprensió del fet literari. Treballem la literatura i també el cinema, el teatre, la pintura, el viatge, i la participació i assistència a espectacles culturals.

Projecte de Desenvolupament de la Intel·ligència matemàtica

A l’escola El Casal entenem les matemàtiques com a un llenguatge més i, com a tal, plantegem el seu aprenentatge de la mateixa manera que fem amb la resta de llenguatges: si abans de llegir i escriure, parlem, abans de calcular de manera mecànica, manipulem.

Al col·legi El Casal entenem les matemàtiques com una eina rica i complexa que ens permet entendre el món que ens envolta. El projecte Matemàtiques Manipulatives apropa l’alumnat des de l’etapa d’infantil a la comprensió dels conceptes, procediments i estratègies matemàtics a través de materials i jocs manipulatius específics vinculats a la numeració, el càlcul i la geometria. La finalitat del projecte és que l’alumnat construeixi de manera ferma els conceptes matemàtics bàsics - quantitat, figures geomètriques, problemes de lògica, seqüenciacions i seriacions - d’una manera molt més pràctica a partir d’activitats manuals. Al Casal es fonamental comprendre abans de calcular!

A l’etapa de primària les activitats d’aula estan programades per donar significat a les matemàtiques: jocs de lògica, d’estimació, de càlcul, de pistes… que treballem amb tot un ventall de recursos propis i adquirits: blocs multibase, problemes de Fermi, escape rooms matemàtics i iPads en situacions-problema amb la finalitat que l’alumne construeixi els conceptes matemàtics necessaris abans de la introducció de l’algoritme, tot interrelacionant competències intramatemàtiques i extramatemàtiques. A nivell curricular, l’alumnat treballa de manera interrelacionada totes les dimensions presents a la competència matemàtica: plantejament i resolució de problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació, a partir de petits reptes individuals o col·laborativament en petit grup.
L’alumnat del Casal arriba a secundària d’una altra manera. Ha fet un gran recorregut manipulatiu dins les matemàtiques, les ha comprès manipulant-les, fent-se preguntes i compartint coneixements per tal d’aconseguir un bon raonament previ al pas a la nova etapa. En aquesta nova etapa, i en una edat complexa, les matemàtiques poden veure’s com una assignatura complicada, incòmoda i, a vegades, impossible. L’objectiu del projecte a l’ESO és aconseguir perdre la por, plantejar les matemàtiques d’una manera atractiva i propera, de manera que puguem arribar a gaudir-les amb èxit.
Amb una mateixa línia metodològica als quatre cursos de Secundària, les matemàtiques es centren en la comprensió, el raonament, les connexions, el domini de recursos alternatius, la confecció d’hipòtesis i el treball col·laboratiu en grups homogenis i heterogenis. Amb el nostre mètode i vocabulari propis, només nostre, fem que l’alumnat aprengui sense adonar-se’n. 
El nivell dels alumnes quan acaben l’etapa secundària obligatòria és el més alt possible i garanteix l’èxit al batxillerat. Al Casal gaudim fent matemàtiques!


Projecte Natura

La natura ofereix tot d'estímuls que, en el contacte amb ella, fa que els infants es trobin en un espai obert on moure's lliurement, i amb la capacitat d'observar els processos que hi succeeixen, i això és fonamental per al desenvolupament de les habilitats motrius, cognitives i emocionals necessàries per l’aprenentatge.

Un entorn natural - com és l'entorn de l'escola el Casal – és l’idoni per desenvolupar el Projecte Natura, un projecte pedagògic global per potenciar la iniciativa i l’autonomia dels infants, estimular la imaginació i la creativitat, millorar la concentració i la memòria, i augmentar el benestar i la relació amb els altres.

El Projecte Natura permet treballar les capacitats i competències de totes les àrees curriculars. El fet de poder treballar a l'entorn escolar com si fos una extensió del propi centre, augmenta la confiança i el desenvolupament cognitiu de l'alumnat, redueix els conflictes habituals d'aula i permet desenvolupar un sentiment de connexió amb la natura. Fins i tot augmenta la resistència a malalties!

Les activitats desenvolupades en el marc del Projecte Natura permeten treballar tots els àmbits de l’aprenentatge a partir de P3 d'una manera transversal i significativa. L'alumnat aprèn a identificar els elements del seu entorn, desenvolupa la seva grafomoticitat, realitza activitats artístiques, escrites i orals, treballa les matemàtiques amb objectes quotidians, expressa emocions a partir d'elements naturals, etc.
L’entorn natural també ens entra al recinte escolar. El nostre hort, en el que els alumnes participen i col·laboren des d’infantil, és una eina més per aprendre i gaudir del contacte amb la natura. A l’hort de l’escola es porten a terme diferents tasques per tenir-ne cura de tot el procés: preparació de la terra, adobar, plantar, regar, fer el seguiment i mesurar el creixement per, finalment, recollir les diferents hortalisses i verdures que ens menjarem al menjador de l’escola. El cicle natural de la vida, el pas de les estacions i l’estil de vida saludable en un projecte de kilòmetre zero.

El nostre entorn i el nostre hort ens permet la incorporació del mètode científic des dels primers cursos d’infantil,: observació, formulació d’hipòtesis, experimentació, extracció de conclusions i elaboració d’una teoria final per, a partir de primària, iniciar-nos en el treball en el laboratori. 

El bosc, l’hort i el laboratori s’interrelacionen amb els diferents àmbits d’aprenentatge, des dels continguts de coneixement del medi (els éssers vius, els ecosistemes, els canvis,…), fins als continguts de l’àmbit matemàtic (mesures, càlcul, geometria…), lingüístic (lectura, comprensió lectora, literatura, comunicació oral i escrita), tecnològic (elaboració de models i maquetes), artístic (dibuix del natural...) i de la salut (alimentació, benestar físic).

A l’etapa secundària la nostra proposta pedagògica en l’entorn de les ciències utilitza el treball experimental i el llenguatge matemàtic com a preparació per al Batxillerat i la universitat. El treball experimental al laboratori i a l’aula ens permet analitzar i entendre els fenòmens de la realitat, aprendre a formular preguntes i resoldre problemes complexos, cercar i contrastar informació amb eines TIC, plantejar propostes de futur amb sentit crític, analitzar i interpretar dades matemàticament, i comunicar els resultats i les conclusions utilitzant el llenguatge científic. 

La visita a centres de recerca del nostre entorn ens permetrà conèixer les línies de treball pioneres i encoratjar els nostres estudiants a agafar les regnes del seu futur com a ciutadans globals capaços de transformar i millorar el món.

Projecte d’aprenentatge Digital (PLEITIC)

PLEITIC és el model metodològic del col·legi El Casal que integra la tecnologia en el procés educatiu a totes les etapes de l’escola, amb una metodologia pròpia, avançada i innovadora centrada en els interessos i potencialitats de cada alumne, en la construcció del seu propi coneixement i en l’impuls del seu desenvolupament personal.

L’ús de les TIC com a eina d’aprenentatge i de comunicació al llarg de les diferents etapes educatives de l’escola permet, a més d’ajudar a aprendre més i millor, educar l’alumnat en l’ús responsable, segur, crític i creatiu de les TIC, donant-los oportunitats noves d’aprenentatge i de creixement dins de la cultura digital i inspirant-los a convertir-se en ciutadans digitals globals. El domini en les aplicacions digitals i audiovisuals per part de l’alumnat fa que augmenti la seva capacitat de construir coneixement propi, treballar en equip, pensar críticament, saber-se adaptar, prendre decisions i comunicar informacions i idees pròpies, participant i contribuent de manera positiva a la cultura digital global, preparant-se per a ser membres d’una comunitat amb sentit de la responsabilitat cap els altres.El nostre projecte tecnològic s’inicia el curs 2006-07, amb l’aposta per les tecnologies basades en Internet, material digital propi i la introducció de la tecnologia a l'aula a partir dels 3 anys: pissarres digitals, connexió a Internet i dispositius digitals a l'aula. Pràcticament 15 anys després, el nostre centre continua aplicant i desenvolupant aquest projecte que ha estat acompanyant la transformació integral del nostre model educatiu: metodologia, tecnologia i organització escolar.

Els punts claus del nostre projecte són:

 • Potenciació de l'aprenentatge en l'entorn digital i de l'educació audiovisual, amb aposta per les tecnologies mòbils a l'aula (ús de l'iPad com a material obligatori de l'alumne a partir de 3r de primària).
 • Implementació de plataformes de gestió i d’eines de comunicació digitals. 
 • Constitució d'una Comissió TIC per la gestió dels continguts digitals i la seva aplicació metodològica, manteniment i gestió de xarxes, formació TIC i comunicació audiovisual. 
 • Treball en xarxa, participant de vàries iniciatives i programes d'abast europeu que ens ha permès visitar i conèixer altres models, compartir experiències, reflexionar i aprendre de centres i docents de Suècia, Països Baixos, Finlàndia, Itàlia, Turquia i Polònia, i també d'arreu de Catalunya. 
 • Acompanyament dels millors partners tecnològics, de gestió i de comunicació per anar junts en la definició d'un nou model compartit d'educació i d'escola.
 • Acompanyament de tota la comunitat educativa, en especial de les famílies, en totes les fases del procés, amb reunions informatives, sessions de formació per a pares i mares, etc., amb una resposta molt positiva.
L’impacte del projecte PLEITIC a l’escola s'ha notat des del primer dia: alumnes més involucrats en el seu procés d'aprenentatge, més motivats i més satisfets; implicació de tot el claustre en un procés de millora i innovació no només tecnològica, sinó també metodològica i organitzativa; acompanyament per part de les famílies en la construcció d’una cultura digital i audiovisual pròpia i avançada que millora els processos d’aprenentatge a tota l’escola. I una sensació d'alta autoestima col·lectiva.  La tecnologia ja forma part de manera natural de l’entorn dels alumnes a totes les aules de l’escola i en tot moment.
Al Casal aprendre és fàcil i divertit: amb un sol clic.

Projecte d’aprenentatge Internacional

El Projecte educatiu internacional i multilingüe del col·legi El Casal completa la preparació del nostre alumnat per a un món global, amb la participació en programes internacionals, intercanvis i estades d’immersió lingüística en anglès; l’estudi de l’alemany; la preparació per al First Certificate i l’obtenció del Diploma Dual.

El col·legi El Casal participa activament en diferents projectes educatius que ens ajuden a portar a terme la nostra visió de centre internacional i multilingüe, amb tres objectius fonamentals:

 • L’assoliment de competències lingüístiques en llengua anglesa i capacitats rellevants d’alt nivell, transversals, d’emprenedoria i digitals.
 • L’adquisició de competències interculturals i cíviques; el pensament crític; la lluita contra l’assetjament escolar i la discriminació.
 • El foment de metodologies obertes, innovadores i participatives, amb les TIC com a motor del canvi i de la millora.
Els projectes internacionals ens donen l’oportunitat d’aprendre i compartir experiències entre nacions, cultures, institucions i persones. L’aprenentatge i l’ús de la llengua anglesa ens permet aprendre i comunicar-nos més enllà de les aules, en una escola connectada al món. Potenciem el seu aprenentatge des de P3, amb especialistes a les tres etapes educatives, amb grups reduïts de conversa i amb classes en anglès d’àrees no lingüístiques com Science o Music per assolir el nivell que permeti participar amb aprofitament en els projectes d’intercanvi internacional, a secundària, on l'anglès serà la llengua principal de comunicació i aprenentatge.

Des de l’any 2008, participem en projectes d’intercanvi finançats per la Unió Europea, visitant i rebent alumnes i professors de diferents escoles de països com Suècia, Polònia, Itàlia, Països Baixos, Turquia i Dinamarca. En aquestes experiències més enllà de l’aula, compartim diferents activitats en col·laboració amb equips internacionals en la llengua comuna que és l’anglès, que ens ajuden a aprendre i reflexionar sobre els diferents models socials, culturals i educatius. 

Per tal de donar la possibilitat als alumnes de seguir millorant el coneixement i ús de les llengües estrangeres tenim un acord de col·laboració amb Academica Corporation, la principal institució nord-americana de gestió educativa i líder en educació virtual, per a l’obtenció de la doble titulació americana i catalana; som centre examinador de Cambridge i preparem als nostres alumnes, dins de l’horari escolar i sense cap cost addicional, per l’obtenció del First Certificate in English; i, a més de l’anglès, els nostres estudiants de secundària aprenen també l’alemany.

In our school you will acquire the language skills to continue studying in courses taught in English and, above all, to work and live successfully in any English-speaking country.

Menjador Escolar

El nostre menjador escolar és una part molt important del projecte educatiu del centre. Alimentar-se és una necessitat bàsica de la qual depèn la salut i el creixement dels infants i joves. Fer-ho al nostre menjador ens dona l’oportunitat de continuar atenent els nostres alumnes en un marc educatiu coherent amb el treball que fem a les aules.

El servei de menjador del col·legi El Casal disposa d’una cuina professional pròpia i d’una gestió feta íntegrament pel personal del centre. Oferim diàriament un dinar acabat de fer on recuperem el gust natural dels aliments. Elaborem dietes equilibrades i saludables amb productes frescos, de proximitat i de temporada, i també tot tipus de dietes de protecció en cas d’al·lèrgies, intoleràncies o mals de panxa, amb una atenció personalitzada de cada alumne. Tenim establertes mesures per evitar el malbaratament alimentari tant a la cuina com al menjador. Fem una recollida selectiva de totes les fraccions (orgànica, paper-cartró, envasos i rebuig) i donem l’excedent d’aliments a Càrites-Creu Roja.

El menjador és atès per mestres de l’escola de manera que hi ha una continuïtat de l’acció educativa duta a terme durant la jornada escolar, i on els protagonistes són sempre els alumnes. Amb tots ells i amb totes elles hi treballem tant els hàbits alimentaris saludables com el bon comportament a taula, la gestió de la socialització i el temps de lleure o l’assumpció de petites responsabilitats. 

El nostre objectiu és fer del menjar un acte de plaer.
Horari: tots els dies del curs, de 13 h a 15 h

El servei de menjador, que inclou l'àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l'activitat lectiva, es du a terme en espais habilitats a tal efecte: disposem d'un menjador per a l'alumnat d'infantil, un altre per al de primària i un altre per al d'ESO.

Els alumnes d'ESO usuaris del menjador disposen d'un aula d'estudi per poder fer feina escolar després de l'àpat.

Funcionament del menjador

Els alumnes que seran fixos tots els dies o alguns dies a la setmana, podran apuntar-se a través de l'aplicació Dinantia que rebreu avui mateix.

El preu de cada àpat per als alumnes fixos és un preu especial, i es cobrarà mensualment mitjançant els rebuts de l'escola. L'import serà el mateix cada mes, i es calcula dividint l'import total dels àpats de tot el curs (fins a l'inici de la jornada intensiva del mes de juny) entre els 10 mesos de pagament.

En cas de baixa temporal per malaltia, us abonarem els àpats no fets a comptar des del tercer dia d'absència, sempre que s'hagi comunicat per correu a secretaria.

Funcionament del menjador

Els alumnes que hagin de fer un ús puntual del servei de menjador, n'hauran d'informar a secretaria abans de les 10.30 hores del mateix dia.

Acollida

El centre ofereix un servei d’acollida diari tant a primera hora del matí, des de les 8 hores, com a la finalització de les classes de la tarda, a partir de les 17 hores.

Servei d'acollida al matí

El servei d'acollida al matí funciona tots els dies del curs a partir de les 8 hores i fins a l'inici de les classes del matí. Està adreçat a l'alumnat d'infantil i de primària. El seu preu es comunica a l’inici de cada curs.

L'aula d'acollida al matí és l'aula de racons. La persona responsable, habitualment el pare o bé la mare, ha d’acompanyar el seu fill o filla fins a la porta d'entrada de l'aula d’acollida, on serà atès pel personal responsable.

Servei d’acollida a la tarda

El servei d'acollida a la tarda funciona tots els dies del curs, de dilluns a dijous, i de les 17 a les 18 hores. Està adreçat a les famílies de l'alumnat d'infantil i de primària que no poden passar a recollir els seus fills a l'escola puntualment a l'acabament de les classes de la tarda.

El seu preu es comunica a l’inici de cada curs. L'aula d'acollida a la tarda és l'aula de racons. Només les persones autoritzades poden passar a recollir els alumnes; per fer-ho, hauran d’anar fins a la porta d'entrada de l'aula de racons.

Casal d’estiu

Des de fa més de 25 anys, El Casal obre les portes de l’escola també durant l’estiu, amb tres propostes diferenciades: el casal d’estiu i els minicasals de juny i setembre. A més d’ajudar a conciliar la jornada laboral familiar amb les vacances escolars, l’estiu al Casal permet realitzar activitats diferents en contacte amb la natura, gaudint amb els amics i amigues a un altre ritme, a l’aire lliure, amb temps per jugar, per aprendre i per badar: per gaudir amb calma de les coses que més agraden. Perquè el temps lliure és lliure. I l’estiu és nostre!

El nostre Casal d’estiu, atès per professionals del centre, és una gran oportunitat perquè els nostres alumnes gaudeixin a l’escola d’un lleure educatiu de qualitat i amb transmissió de valors.
L’entorn, les activitats  i el marc de relacions propis del temps lliure a l’estiu prenen un relleu especial en un context post-pandèmic, per la necessitat de gaudir del contacte presencial amb els amics i companys en un ambient de seguretat i confort que només pot oferir l’escola, amb totes les garanties educatives i de protecció de la salut.

Dates, horaris i grups:
 • A partir de la finalització del curs escolar i durant tot el mes de juliol.
 • De les 9 a les 17 hores, amb acollida des de les 8 hores i servei de menjador amb cuina pròpia.
 • Activitats diferenciades per al grups de petits (de P3 fins a 1r de primària) i de grans (a partir de 2n de primària).
Durant la jornada intensiva del mes de juny, organitzem a l’escola activitats lúdiques a la tarda adreçades als alumnes usuaris del menjador escolar.

Dates, horaris i grups:
 • Durant la jornada intensiva (mes de juny).
 • De les 15 a les 17 hores. 
 • Usuaris del menjador escolar, a partir de P3.
Activitats lúdiques a l’escola durant el mes de setembre, prèvies a l’inici del curs escolar.

Dates, horaris i grups:
 • Abans de l’inici del curs escolar (mes de setembre). 
 • De les 9 a les 17 hores, amb acollida des de les 8 hores i servei de menjador amb cuina pròpia.
 • Activitats diferenciades per al grups de petits (de P3 fins a 1r de primària) i de grans (a partir de 2n de primària).
En el nostre casal d'estiu posem una atenció especial en crear un espai educatiu de relació i confiança, posant en valor la nostra manera casalera de ser i reforçant el sentiment de pertinença. Per això, el nostre casal d’estiu l’oferim només als alumnes de l’escola i amics i familiars d’aquests.
Els infants participants en el nostre casal d'estiu es divideixen en grups reduïts, de 8 o 9 participants com a màxim, i cada grup té assignat com a mínim un professional responsable que es relacionarà sempre amb ells.

La figura d'un professional (mestre de l'escola) permet el coneixement de la realitat de cada infant, les seves necessitats emocionals i els seus interessos, i el seu acompanyament personalitzat per gaudir i aprofitar al màxim tot allò que el casal d’estiu ens ofereix.

El nostre casal d’estiu ofereix activitats lúdiques, esportives i, en el cas dels alumnes més grans, també una estona diària de feina o de lectura. Fem sortides a la natura i a llocs d’interès cada setmana, com les estades de colònies o la sortida a la platja. I gaudim d’una piscina a les nostres instal·lacions per remullar-nos-hi tant al matí com a la tarda si fa falta!

Durant el casal d'estiu, muntem el nostre menjador a l'aire lliure. La gestió de la cuina i l'atenció de l'alumnat és la mateixa que durant el curs escolar, i ens fem càrrec amb el nostre personal habitual.
L'aliança amb la família i la seva confiança és un dels punts forts del casal d’estiu al Casal. Per això, estem en contacte diari directe i permanent amb les famílies mitjançant Dinantia (la nostra eina de comunicació per telèfon mòbil) per mantenir-les informades i tranquil·les.