Direcció

Organització cicles i etapes

El nostre és un model model organitzatiu i pedagògic que garanteix la coherència i la continuïtat educativa i formativa de tot l'alumnat d'acord amb els seus interessos i potencialitats al llarg de totes les etapes de l’ensenyament obligatori, orientat a l’adquisició de les competències bàsiques, l’enfortiment dels aprenentatges i el desenvolupament personal de tot l’alumnat mitjançant l’acció orientadora compartida de tot l’equip docent.

L’organització dels cicles i les etapes és la seguent:
 • Infantil: dos cursos (P3 i P4). Descobriment i adaptació dels infants a l’entorn escolar i a les pautes bàsiques de convivència, relació social, llenguatge i comunicació.
 • Cicle Inicial: tres cursos (P5, i 1r i 2n de primària). Es manté la coherència amb l'educació infantil.
 • Cicle mitjà: tres cursos (3r, 4t i 5è de primària). Consolidació del treball per competències.
 • Cicle superior: tres cursos (6è de primària, i 1r i 2n d'ESO). Es manté la coherència amb l'educació primària.
 • ESO: dos cursos (3r d'ESO i 4t d'ESO, organitzat en dos itineraris de doble opció aplicada i acadèmica). Consolidació del procés d'adquisició de les competències bàsiques de l'ensenyament obligatori i anticipació de procediments i continguts del Batxillerat.

Educació Infantil

Comprèn sis cursos, de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles educatius de tres cursos acadèmics cadascun, que s'anomenen Llar d'Infants (de 0 a 3 anys) i Parvulari (de 3 a 6 anys), respectivament.

El fet de preveure dos cicles no suposa un trencament. El desenvolupament del infant es fa sempre seguint una línia de continuïtat, encara que cada cicle suposi canvis qualitatius respecte al cicle anterior.

Aquesta etapa té com a finalitat:

 • Proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal.
 • La possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació.
 • L'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat.

En aquesta etapa, a més, s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

El Casal organitza totes les activitats d'aquesta etapa tenint en compte que tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdependent.

Àrees

 • Descoberta d'un mateix
 • Descoberta de l'entorn natural i social
 • Intercomunicació i llenguatges (verbal -català, castellà i anglès-, matemàtic, musical, plàstic i tecnològic)

La Llar d'Infants i el Parvulari de El Casal tenen en comú tots aquells factors que intervenen en l'educació dels més petits. Considerem aquesta l'etapa més important en la vida dels escolar, aquella on el procés d'evolució és més incipient i acusat, doncs és durant els sis o set primers anys de vida que es construeixen les estructures neuropsíquiques elementals, s'organitzen els contactes amb el món i es basteix la noció de la pròpia identitat, l'adquisició de les primeres nocions i informacions, i les primeres formes de participació social.

La Llar d'Infants i el Parvulari de El Casal els considerem com a components d'una sola etapa educativa; no obstant, encara que estan units per un mateix fil conductor, tenen uns trets diferencials.

Així, la Llar d'Infants El Casalet defineix un entorn amb unes característiques més comunes amb el marc familiar, amb més flexibilitat quant al temps i la forma d'acolliment, adequant-se sovint a les necessitats de la família a la qual serveix, amb una relació intensa amb els pares i les mares. D'altra banda, la Llar d'Infants El Casalet és una institució diferenciada amb organització i espais propis dins del projecte educatiu de El Casal.

El Parvulari de El Casal comporta uns canvis respecte a la Llar d'Infants; els grups d'alumnes són més nombrosos i forma part d'una comunitat educativa més àmplia, el Col·legi El Casal, a la qual es vincula de forma coherent. No obstant, manté la seva funció de suport i cooperació amb la família i introdueix aspectes formatius com l'ensenyament trilingüe, l'aprenentatge de la lectoescriptura o l'ús de les tecnologies aplicades a l'ensenyament.

Educació Primària

L'etapa de l'educació primària s'inicia, amb caràcter general, l'any natural que es compleixen els 6 anys.

Comprèn 6 cursos acadèmics, que es cursen entre els 6 i els 12 anys.L'educació primària s'organitza en 3 cicles de 2 cursos cadascun: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin:

 • Assegurar el seu desenvolupament personal i social.
 • Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió oral, a la lectura i a l'escriptura en català, castellà i en anglès; també les relatives al càlcul, a la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, a l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe.
 • Desenvolupar la competència d'expressar el que s'ha après, d'explicar amb raons coherents, fiables i ben justificades el seu punt de vista i la seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i d'arribar a acords quan sigui necessari.
 • Desenvolupar les habilitats socials, d'esforç, treball i estudi.
 • Expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat.
 • Conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i de les activitats internes i externes de la nostra comunitat educativa.

Competències bàsiques
El currículum de l’educació primària inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals. Les competències comunicatives:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural

Les competències metodològiques

 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Àrees de coneixement de l'educació primària i assignació horària

 • Llengua i literatura catalana i castellana: 1.085 hores
  • Llengua i literatura catalana: 420 hores
  • Llengua i literatura castellana: 420 hores
  • Estructures lingüístiques comunes: 245 hores
 • Llengua estrangera (anglès): 420 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 630 hores
 • Educació artística: 525 hores
 • Educació física: 385 hores
 • Matemàtiques: 665 hores
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
 • Religió (voluntària): 315 hores
 • Esbarjo: 525 hores

De les 5250 hores totals lectives de l'etapa, les 665 hores restants es destinen a completar l’organització del currículum mitjançant, entre d'altres, l'atenció a la diversitat de l'alumnat, l'organització d'agrupaments flexibles, el reforç educatiu i l'ampliació horària de les àrees.

Horaris mínims per cicles

Cicle inicial

 • Llengua i literatura catalana: 140 hores
 • Llengua i literatura castellana: 140 hores
 • Estructures lingüístiques comunes: 105 hores
 • Llengua estrangera: 70 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
 • Educació artística: 70 hores
 • Educació física: 105 hores
 • Matemàtiques: 175 hores
 • Religió (voluntària): 105 hores

Cicle mitjà

 • Llengua i literatura catalana: 140 hores
 • Llengua i literatura castellana: 140 hores
 • Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
 • Llengua estrangera: 105 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 175 hores
 • Educació artística: 105 hores
 • Educació física: 70 hores
 • Matemàtiques: 175 hores
 • Religió (voluntària): 105 hores

Cicle superior

 • Llengua i literatura catalana: 140 hores
 • Llengua i literatura castellana: 140 hores
 • Estructures lingüístiques comunes: 70 hores
 • Llengua estrangera: 140 hores
 • Coneixement del medi natural, social i cultural: 140 hores
 • Educació artística: 70 hores
 • Educació física: 70 hores
 • Matemàtiques: 175 hores
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
 • Religió (voluntària): 105 hores

En l'àrea de llengües estrangeres, l'alumnat inicia l'aprenentatge de l’anglès en el segon cicle d’Educació Infantil. El centre ofereix una segona llengua estrangera (francès) al cicle superior de l'educació primària.

Avaluació

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat és contínua i global, de manera que es tenen en compte especialment el progrés de l’alumnat en el conjunt de les àrees del currículum.

Normativa

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

L'ESO s'organitza en diferents matèries. El 4t curs té complementàriament caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral.

La finalitat de l’ESO és proporcionar a tots els alumnes una educació que els permeti:

 • Assegurar un desenvolupament personal sòlid.
 • Adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe, la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes, l'autonomia personal, la corresponsabilitat i la interdependència personal i la comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científic, social i cultural, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
 • Contribuir a desenvolupar les habilitats socials de treball i d’estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l’afectivitat de tots els nois i les noies.

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i de les activitats internes i externes de la nostra comunitat educativa.

Competències bàsiques
El currículum de l’ESO inclou les competències bàsiques següents:

Competències transversals. Les competències comunicatives:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competències artística i cultural

Les competències metodològiques

 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència matemàtica
 • Competència d’aprendre a aprendre

Les competències personals

 • Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència social i ciutadana

Organització dels ensenyaments

Les matèries dels cursos 1r, 2n i 3r d’ESO i la seva assignació horària és la següent:

 • Ciències de la naturalesa* : 350 hores
 • Ciències socials, geografia i història*: 315 hores
 • Educació física*: 210 hores
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores
 • Educació visual i plàstica: 140 hores
 • Llengua catalana i literatura*: 315 hores
 • Llengua castellana i literatura *: 315 hores
 • Llengua estrangera*: 315 hores
 • Matemàtiques*: 315 hores
 • Música: 140 hores
 • Tecnologies: 210 hores
 • Tutoria: 105 hores
 • Religió (voluntària): 149 hores
 • Matèries optatives: 245 hores

* Aquestes matèries, les fan tots els alumnes en cada un d'aquests tres primers cursos.

El centre proposa i organitza matèries optatives en els tres primers cursos, on s’inclou una segona llengua estrangera (francès) i la cultura clàssica.

Treball de síntesi

El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament i d’aprenentatge que s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha de integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

Es fa un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l'etapa. El treball de síntesi a efectes de qualificació te la consideració d'una matèria optativa.

Tots els alumnes de 4t curs d’ESO cursen les matèries següents:

 • Ciències socials, geografia i història: 105 hores
 • Educació ètica cívica: 35 hores
 • Educació física: 70 hores
 • Llengua catalana i literatura: 105 hores
 • Llengua castellana i literatura: 105 hores
 • Matemàtiques: 105 hores
 • Llengua estrangera: 105 hores
 • Tutoria: 35 hores
 • Religió (voluntària): 35 hores

A més, cada alumne/a cursa 3 matèries optatives específiques d'entre les següents:

 • Biologia i geologia: 105 hores
 • Física i química: 105 hores
 • Llatí: 105 hores
 • Tecnologia: 105 hores

Assignacions horàries de les diferents matèries

Cursos de primer a tercer. Mitjana setmanal

 • Llengua catalana i literatura: 3 hores a cada curs
 • Llengua castellana i literatura: 3 hores a cada curs
 • Llengua estrangera: 3 hores a cada curs
 • Matemàtiques: 3 hores a cada curs
 • Ciències de la naturalesa: 3 hores a 1r i 2n, i 4 hores a 3r
 • Ciències socials, geografia i història: 3 hores a cada curs
 • Educació física: 2 hores a cada curs
 • Educació per a la ciutadania i els drets humans: 1 hora a 3r
 • Educació visual i plàstica: 3 hores a 2n i 1 hora a 3r
 • Música: 3 hores a 1r i 1 hora a 3r
 • Tecnologies: 2 hores a cada curs
 • Tutoria: 1 hora a cada curs
 • Matèries optatives: 2 hores a 1r, 3 hores a 2n i 2 hores a 3r
 • Total setmanal: 30 hores a cada curs

Quart curs. Mitjana setmanal

 • Llengua catalana i literatura: 3 hores
 • Llengua castellana i literatura: 3 hores
 • Llengua estrangera (anglès): 3 hores
 • Matemàtiques: 3 hores
 • Ciències socials, geografia i història: 3 hores
 • Educació física: 2 hores
 • Educació ètica cívica: 1 hora
 • Projecte de recerca: 1 hora
 • Tutoria: 1 hora a cada curs
 • Matèries específiques: 9 hores
 • Total setmanal: 30 hores

Projecte de recerca

En el 4t curs l'alumnat porta a terme un projecte de recerca en equip. A aquest projecte està constituït per un conjunt d'activitats de descoberta i recerca realitzades per l'alumnat entorn d'un tema escollit i acotat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. El projecte de recerca te la consideració d'una matèria optativa.

Avaluació

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat d’ ESO és contínua i diferenciada segons les matèries. L’alumne/a que en finalitzar l’ESO hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obté el títol de graduat d'educació secundària obligatòria.

Criteris per a la promoció de curs i l’avaluació a l’ESO

Avaluació final
Cada curs, la junta d’avaluació decidirà sobre la promoció de l’alumnat, tenint en compte:

 • L’evolució general de l’alumne en relació amb els objectius del curs.
 • L’avaluació contínua.
 • L’avaluació de la seva participació al crèdit de síntesi.

La junta, valorant l’aprofitament de l’alumne o l’alumna, podrà qualificar de nou alguna de les àrees, amb l’acord de 2/3 del professorat implicat. Si es canvia la qualificació, s’ha de fer constar la nova nota amb un asterisc a les actes.

Prova extraordinària
Els alumnes tindran la possibilitat de fer una prova extraordinària de les àrees no superades:

 • Es duran a terme abans del 26 de juny. Es reunirà la junta d’avaluació no més tard del 28 de juny.
 • Entre l’avaluació final i l’extraordinària cal fer algun tipus d’activitat de recuperació.

Promoció de curs
Promocionen:

 • Els alumnes amb totes les qualificacions positives.
 • Els alumnes amb dues àrees no superades, sempre que no siguin: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. No s’inclouen els CV ni el CS (no compten com a assignatura, sinó que compten a cada àrea).
 • Caldrà dissenyar activitats de recuperació per al curs següent per a aquells alumnes que promocionin amb alguna àrea no superada.

Programes de diversificació curricular

El centre organitzarà programes flexibles d diversificació curricular des del tercer curs d'educació secundària obligatòria, els quals tindran una durada d'un o dos cursos escolars.

Normativa

Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Projecte d’aprenentatge i animació a la lectura (GREPI)
El desenvolupament de la competència lectora des de l’educació infantil és un factor clau per a l’èxit en l’assoliment dels aprenentatges posteriors.
La lectura està profundament relacionada amb la capacitat per aprendre i per pensar. Formar persones autònomes, capaces de comprendre la realitat i també d’aportar, crear i contribuir de manera crítica a la seva transformació, implica formar alumnes que gaudeixen amb la lectura i que puguin utilitzar-la per aprendre al llarg de la vida.
Projecte de DIEM de Desenvolupament de la Intel·ligència matemàtica
Al col·legi El Casal entenem les matemàtiques com una eina rica i complexa que gaudim i que ens permet entendre el món que ens envolta.
Les matemàtiques com a un llenguatge més i, com a tal, plantegem el seu aprenentatge de la mateixa manera que fem amb la resta de llenguatges: si abans de llegir i escriure, parlem, abans de calcular de manera mecànica, comprenem.
Projecte Natura
La natura ofereix tot d'estímuls que són fonamentals per al desenvolupament de les habilitats motrius, cognitives i emocionals necessàries per l’aprenentatge.
Un entorn natural com el de l'escola el Casal és l’idoni per desenvolupar el Projecte Natura, un projecte pedagògic global per potenciar la iniciativa i l’autonomia dels infants, estimular la imaginació i la creativitat, millorar la concentració i la memòria, i augmentar el benestar i la relació amb els altres.
Projecte ARTS
El foment de la creativitat artística, la música, el cant, el ball, l’actuació, el dibuix, la pintura, la poesia... és fonamental per afavorir l’èxit acadèmic i fer créixer l’ànima.
El Projecte ARTS potencia l’interès, el coneixement i el gaudi de les diferents disciplines artístiques del currículum d’infantil, primària i secundària, i també altres aspectes valuosos com la creació, la sensibilitat, l’estructura del pensament, la imaginació, el sentit crític i la relació amb els altres.
Projecte d’aprenentatge Digital (PLEITIC)
Creació d’un entorn digital d’aprenentatge enriquit amb l’ús de l'iPad a l’aula a partir de 3r de primària.
L’ús de l’Ipad com a eina d’aprenentatge i de comunicació permet, a més d’ajudar a aprendre més i millor, educar l’alumnat en l’ús responsable, segur, crític i creatiu de les TIC, donant-los oportunitats noves d’aprenentatge i de creixement dins de la cultura digital global.
Projecte d’aprenentatge Internacional
L’aprenentatge i l’ús de la llengua anglesa ens permet aprendre i comunicar-nos més enllà de l’aula, en una escola connectada al món.
El Projecte educatiu internacional i multilingüe del col·legi El Casal completa la preparació del nostre alumnat per a un món global, amb la participació en programes internacionals, intercanvis i estades d’immersió lingüística en anglès, la preparació per al First Certificate i l’obtenció del Diploma Dual.
BiCA – Benestar i curs de l’alumnat
El benestar és la base d’una educació autènticament integral.
BiCA és el model del col·legi El Casal per aconseguir alumes sans i feliços, un model centrat en el benestar físic, mental, emocional i digital per a la prevenció i erradicació de l’assetjament escolar.

Menjador Escolar

El nostre menjador escolar és una part molt important del projecte educatiu del centre. Alimentar-se és una necessitat bàsica de la qual depèn la salut i el creixement dels infants i joves. Fer-ho al nostre menjador ens dona l’oportunitat de continuar atenent els nostres alumnes en un marc educatiu coherent amb el treball que fem a les aules.

El servei de menjador del col·legi El Casal disposa d’una cuina professional pròpia i d’una gestió feta íntegrament pel personal del centre. Oferim diàriament un dinar acabat de fer on recuperem el gust natural dels aliments. Elaborem dietes equilibrades i saludables amb productes frescos, de proximitat i de temporada, i també tot tipus de dietes de protecció en cas d’al·lèrgies, intoleràncies o mals de panxa, amb una atenció personalitzada de cada alumne. Tenim establertes mesures per evitar el malbaratament alimentari tant a la cuina com al menjador. Fem una recollida selectiva de totes les fraccions (orgànica, paper-cartró, envasos i rebuig) i donem l’excedent d’aliments a Càrites-Creu Roja.

El menjador és atès per mestres de l’escola de manera que hi ha una continuïtat de l’acció educativa duta a terme durant la jornada escolar, i on els protagonistes són sempre els alumnes. Amb tots ells i amb totes elles hi treballem tant els hàbits alimentaris saludables com el bon comportament a taula, la gestió de la socialització i el temps de lleure o l’assumpció de petites responsabilitats. 

El nostre objectiu és fer del menjar un acte de plaer.
Horari: tots els dies del curs, de 13 h a 15 h

El servei de menjador, que inclou l'àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l'activitat lectiva, es du a terme en espais habilitats a tal efecte: disposem d'un menjador per a l'alumnat d'infantil, un altre per al de primària i un altre per al d'ESO.

Els alumnes d'ESO usuaris del menjador disposen d'un aula d'estudi per poder fer feina escolar després de l'àpat.

Funcionament del menjador

Els alumnes que seran fixos tots els dies o alguns dies a la setmana, podran apuntar-se a través de l'aplicació Dinantia que rebreu avui mateix.

El preu de cada àpat per als alumnes fixos és un preu especial, i es cobrarà mensualment mitjançant els rebuts de l'escola. L'import serà el mateix cada mes, i es calcula dividint l'import total dels àpats de tot el curs (fins a l'inici de la jornada intensiva del mes de juny) entre els 10 mesos de pagament.

En cas de baixa temporal per malaltia, us abonarem els àpats no fets a comptar des del tercer dia d'absència, sempre que s'hagi comunicat per correu a secretaria.

Funcionament del menjador

Els alumnes que hagin de fer un ús puntual del servei de menjador, n'hauran d'informar a secretaria abans de les 10.30 hores del mateix dia.

Acollida

El centre ofereix un servei d’acollida diari tant a primera hora del matí, des de les 8 hores, com a la finalització de les classes de la tarda, a partir de les 17 hores.

Servei d'acollida al matí

El servei d'acollida al matí funciona tots els dies del curs a partir de les 8 hores i fins a l'inici de les classes del matí. Està adreçat a l'alumnat d'infantil i de primària. El seu preu es comunica a l’inici de cada curs.

L'aula d'acollida al matí és l'aula de racons. La persona responsable, habitualment el pare o bé la mare, ha d’acompanyar el seu fill o filla fins a la porta d'entrada de l'aula d’acollida, on serà atès pel personal responsable.

Servei d’acollida a la tarda

El servei d'acollida a la tarda funciona tots els dies del curs, de dilluns a dijous, i de les 17 a les 18 hores. Està adreçat a les famílies de l'alumnat d'infantil i de primària que no poden passar a recollir els seus fills a l'escola puntualment a l'acabament de les classes de la tarda.

El seu preu es comunica a l’inici de cada curs. L'aula d'acollida a la tarda és l'aula de racons. Només les persones autoritzades poden passar a recollir els alumnes; per fer-ho, hauran d’anar fins a la porta d'entrada de l'aula de racons.

Casal d’estiu

Des de fa més de 25 anys, El Casal obre les portes de l’escola també durant l’estiu, amb tres propostes diferenciades: el casal d’estiu i els minicasals de juny i setembre. A més d’ajudar a conciliar la jornada laboral familiar amb les vacances escolars, l’estiu al Casal permet realitzar activitats diferents en contacte amb la natura, gaudint amb els amics i amigues a un altre ritme, a l’aire lliure, amb temps per jugar, per aprendre i per badar: per gaudir amb calma de les coses que més agraden. Perquè el temps lliure és lliure. I l’estiu és nostre!

El nostre Casal d’estiu, atès per professionals del centre, és una gran oportunitat perquè els nostres alumnes gaudeixin a l’escola d’un lleure educatiu de qualitat i amb transmissió de valors.
L’entorn, les activitats  i el marc de relacions propis del temps lliure a l’estiu prenen un relleu especial en un context post-pandèmic, per la necessitat de gaudir del contacte presencial amb els amics i companys en un ambient de seguretat i confort que només pot oferir l’escola, amb totes les garanties educatives i de protecció de la salut.

Dates, horaris i grups:
 • A partir de la finalització del curs escolar i durant tot el mes de juliol.
 • De les 9 a les 17 hores, amb acollida des de les 8 hores i servei de menjador amb cuina pròpia.
 • Activitats diferenciades per al grups de petits (de P3 fins a 1r de primària) i de grans (a partir de 2n de primària).
Durant la jornada intensiva del mes de juny, organitzem a l’escola activitats lúdiques a la tarda adreçades als alumnes usuaris del menjador escolar.

Dates, horaris i grups:
 • Durant la jornada intensiva (mes de juny).
 • De les 15 a les 17 hores. 
 • Usuaris del menjador escolar, a partir de P3.
Activitats lúdiques a l’escola durant el mes de setembre, prèvies a l’inici del curs escolar.

Dates, horaris i grups:
 • Abans de l’inici del curs escolar (mes de setembre). 
 • De les 9 a les 17 hores, amb acollida des de les 8 hores i servei de menjador amb cuina pròpia.
 • Activitats diferenciades per al grups de petits (de P3 fins a 1r de primària) i de grans (a partir de 2n de primària).
En el nostre casal d'estiu posem una atenció especial en crear un espai educatiu de relació i confiança, posant en valor la nostra manera casalera de ser i reforçant el sentiment de pertinença. Per això, el nostre casal d’estiu l’oferim només als alumnes de l’escola i amics i familiars d’aquests.
Els infants participants en el nostre casal d'estiu es divideixen en grups reduïts, de 8 o 9 participants com a màxim, i cada grup té assignat com a mínim un professional responsable que es relacionarà sempre amb ells.

La figura d'un professional (mestre de l'escola) permet el coneixement de la realitat de cada infant, les seves necessitats emocionals i els seus interessos, i el seu acompanyament personalitzat per gaudir i aprofitar al màxim tot allò que el casal d’estiu ens ofereix.

El nostre casal d’estiu ofereix activitats lúdiques, esportives i, en el cas dels alumnes més grans, també una estona diària de feina o de lectura. Fem sortides a la natura i a llocs d’interès cada setmana, com les estades de colònies o la sortida a la platja. I gaudim d’una piscina a les nostres instal·lacions per remullar-nos-hi tant al matí com a la tarda si fa falta!

Durant el casal d'estiu, muntem el nostre menjador a l'aire lliure. La gestió de la cuina i l'atenció de l'alumnat és la mateixa que durant el curs escolar, i ens fem càrrec amb el nostre personal habitual.
L'aliança amb la família i la seva confiança és un dels punts forts del casal d’estiu al Casal. Per això, estem en contacte diari directe i permanent amb les famílies mitjançant Dinantia (la nostra eina de comunicació per telèfon mòbil) per mantenir-les informades i tranquil·les.